หน้าหลัก

 

     
 
  -ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการสงเคราะห์เกี่ยวกับบุตรของพนักงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559  
  -ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการสงเคราะห์เมื่อผู้ปฏิบัติงานถึงแก่ความตาย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
  - แจ้งกำหนดวันปิดการนำเข้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบัญชีเงินเดือน ประจำปี 2559  
  - ขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงินเพื่อใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ(เกิน1ขั้น) ปีงบฯ2559