หน้าหลัก > ประกาศ/คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

 

     
   
  -ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการสงเคราะห์เกี่ยวกับบุตรของพนักงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559   
  -ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการสงเคราะห์เมื่อผู้ปฏิบัติงานถึงแก่ความตาย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
  -ข้อบังคับ กปภ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายโบนัสสำหรับกรรมการ พนักงานและลูกจ้างประจำของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2558  
  -ข้อบังคับ กปภ.ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง อัตราเงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การถอดถอน ระเบียบวินัย การลงโทษและการอุทธรณ์การลงโทษของพนักงาน (ฉบับที่ 33) พ.ศ.2558  
  -ข้อบังคับ กปภ.ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานที่อยู่เวรประจำสำนักงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558  
  -ข้อบังคับ กปภ.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฎิบัติงานในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2558  
  -ข้อบังคับ กปภ.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฎิบัติงานต่างประเทศ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558