หน้าหลัก > บุคลากร

 

   
  นางสุพันธนิดา อัครปรีชานนท์
ผู้อำนวยการกองบริหารค่าตอบแทน
 
     
นางวาสนา กุลนานันท์
หัวหน้างานเงินเดือน
น.ส.สรัญญา สิงหกุล
หัวหน้างานวิเคราะห์ค่าตอบแทน
น.ส.ดาริกา ศรีสืบ
หัวหน้างานสวัสดิการ

น.ส.สุภัทรา รังสินธุ์
นักวิเคราะห์ระบบงาน 7

นายคมสันต์ สุภัคคะ
นักบริหารงานทั่วไป 7
น.ส.อาภารัตน์ รัตนฉายา
นักวิเคราะห์ระบบงาน 7
นางวราลักษณ์ ศุจิพิศุทธิ์
นักบัญชี 6
น.ส.มาลินี เสือโรจน์
บุคลากร 5
น.ส.บุษกร มังคละ
นักบัญชี 5
นายธนชัย วุฒิเธียร
นักบัญชี 5
นายณพ ผดุงธนมงคล
นักวิเคราะห์ระบบงาน 5
น.ส.ศิริวรรณ ศรีโปฎก
นักบัญชี 5
   
  น.ส.อรวีณา สอดศรี
นักบัญชี 4
   
นายธนภัทร เชษฐามาลี
นักบริหารงานทั่วไป 4
  น.ส.นงลักษณ์ รัตติยาวงค์
นักบริหารงานทั่วไป 5
   
    น.ส.กนกวรรณ จันทร์ประอบ
นักบัญชี 4
   
    น.ส.ขนิษฐา อ่อนเจริญ
นักบัญชี 4
   
    น.ส.นิลนุช ทองชุม
นักบริหารงานทั่วไป 4